Forsamlingshusets historie

Sdr. Draaby Forsamlingshus

  Omkring år 1900 blev der opført forsamlingshuse i næsten alle landsbyer på Mors, således også i Sdr. Draaby. Engang i slutningen af 1903 eller  begyndelsen af 1904 havde beboerne i Sdr. Draaby været forsamlet i et møde og besluttet at danne et selskab, hvori man kunne tegne aktier, som skulle anvendes til opførelse og drift af et forsamlingshus. Gårdejer Laurs Pedersen ville skænke en grund til en sådan bygning skråt over for kirken, men  skødet på denne grund matr. nr. 10 l af Sdr. Draaby by og sogn blev dog først tinglæst 21-1-1905. Forsamlingshuset blev bygget i 1904, hvilket man kan læse i "Forhandlingsbog for Sdr. Draaby Forsamlingshus", som idag opbevares på Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Forhandlingsbogens første side fortæller, hvem der havde været tømrer og murer ved opførelsen og ligeledes om den første bestyrelse, og den melder ligeledes om generalforsamlinger og skiftende bestyrelser samt om andre forhold og beslutninger, man havde vedtaget. - I det efterfølgende vises nogle eksempler:   1904 - Ved Bestyrelsesmøde Dags Dato, i Anledning af et Forsamlingshus Opførelse i S. Draaby, vedtoges det at overdrage Tømrer og Snedkerarbejdet til A. Kjeldgaard S.Draaby for 365 Kr. er tre Hundrede og seks ti og fem Kroner, deri er indbefattet Vederlag for Tegninger og Konditioner. - Murerarbejdet er overdraget til Laurits Bundgaard S.Draaby for 310 Kr. er tre Hundrede og ti Kroner. - Alt Arbejde udført efter fremlagte Tegning og Konditioner.       Sdr. Draaby d. 4 April 1904              A. Kjældgaard                    Laurits Bundgaard M.K.Mikkelsen                   Mads Chr. Simonsen         Peder Egholm                    Niels Mortensen                       Laurits Kristensen Bundgaard     1904 - Ved Generalforsamling i S.Draaby Forsamlingshus den 14. Decbr. 1904 Godkjendtes Lovene og til Revisorer valgtes Lærer Jensen og Forretningsbestyrer Thordal. Endvidere vedtoges at Lovens § 9 indtil første Pungtum udgår.                       Smed Chr. Christensen                           P. A. Kristensen - af ovenstående fremgår, at man havde udarbejdet love og vedtægter for forsamlingshuset.     1904 - Afholdt Bestyrelsesmøde d. 17. Decbr. 1904, hvor det vedtoges at udslætte Ib Larsen, Poul Pedersen, A.Kjeldgaard af Aktielisten, da de første Aktieindbetalinger endnu ikke Dags Dato er indbetalt.    Niels Mortensen      Peder Egholm      Mads Chr. Simonsen      M.K.Mikkelsen - altså ingen pardon, havde man ikke betalt til tiden, blev man frataget rettighedene som aktionær. A. Kjeldgaard må dog have fået betalt, for kort tid efter sad han i bestyrelsen.     1910 - Den 17. Marts 1910 afholdtes Generalforsamling i Sdr. Draaby Forsamlingshus. Regnskabet oplæstes og godkendtes. Istedetfor Gaardejerne Søren Nielsen, Søren Larsen Post og Mads Handgaard, som efter Tur afgik som Bestyrelsesmedlemmer, valgtes Kristen Hansen, Peter Larsen og Jens Rolighed. Lærer Thomsen og Peder Egholm genvalgtes til Revisorer. - Det vedtoges at ingen Udenbys herefter kan optages som Aktionær i S.Draaby Forsamlingshus. Derimod verdtoges de, at alle Aktionærer med Husstamd, selv om deriblandt findes voksne Børn eller Tjenestefolk, har lige Adgang til Forsamlingshuset ved Aktionærsammenkomster.             Kr. Hansen                                                                              Peder Egholm     1913 - Generalforsamling 29 Marts 1913 - Det vedtoges, at berusede Personer ikke må komme til Dans i Forsamlingshuset og skal straks udvises.     1916 - Ved ordinære Generalforsamling af Aktionærer i Forsamlingshuset den 25 Marts 1916 fremlagdes det reviderede Regnskab for Året 1915, der eenstemmigt godkendtes. - I Henhold til Forsamlingshusets Vedtægt § 3 vedtoges det, da Udbetalingstiden 12½ År udløb 12 Febr. 1916, at der opkræves Årlig 1 Kr. af hver af de gamle Aktier og ligeledes 1 Kr. af de nye Aktier til Husets Gjæld er betalt, de nye Aktionærer betaler derforuden deres sædvanlige årlige Aktier.  - Endvidere vedtoges det at stifte en ny Sparekasselån på c. 900 Kr. at anvende tilligemed de i Sparekassen stående 1111 Kr. 12 Øre til Udbetaling af Husets Gjæld til Kirsten Nygaard. - Når Husets Gjæld er betalt afholdes ny Generalforsamling for at tage ny Bestemmelse om dens Fremtidige Ordning. - Husets Vedtægt med Undtagelse af § 3 står fremdeles ved Magt, dog tilføjes, at Aktionærerne har lov til at afhænde deres Aktier til deres Børn eller nærmeste Familie. - Til Bestyrelsesmedlemmer valgtes M.K. Mikkelsen, Peter Larsen og Jens Rolighed. Til Revisorer gjenvalgtes Lærer Thomsen og P.Kr. Nielsen.                       Peder Egholm                                          K.K.Thomsen     1920 - Bestyrelsesmøde 3 Juni 1920 - Det vedtoges at indlægge elektrisk Lys i Forsamlingshuset. Vedtagelsen skete med alle stemmer mod Søren Post.     1925 - Generalforsamling 17 Marts 1925 - Følgende nye Takster vedtoges: - Aktionærerne for Leje af Huset til Dans 25 Kr. - uden Brændsel - Lysbilleder, ene eller med Foredrag 30 Kr. - Leje af den store Sal til Møder 12 Kr. - Leje af den lille Sal til Møder 6 Kr. Det vedtoges at opkræve 2 Kr. pr. Aktie inden 1ste April 1925.     1926 - Generalforsamling11-3 - Det vedtoges at sætte Taksterne ned til 6 - 10 og 16 Kr. for henholdsvis, den lille Sal, hele Huset, og til Baller.   1927 - Generalforsamling 23-3  Det vedtoges at sætte Lejen af den lille Sal til 6 Kr. med Fyring, og 4 Kr. uden Fyring.   1928 - Generalforsamling 28-3-1928 - Det vedtoges at nedsætte Lejen af Huset til 8 Kr. for Afholdelse af almindelige Foredrag.   1928 - Bestyrelsesmøde den 19 September - Det vedtoges at holde Høstfest d. 27 September, hvis der intet var i Vejen. Listen over de nuværende Aktionærer revideredes.   1929 - den 31 Januar afholdtes extraordinær Generalforsamling angående Udvidelsen af Forsamlingshuset. Da Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig vedtoges det at afholde en ny den 7 Februar . Ved Afstemningen stemte 9 for og 3 imod.   1929 - Extraordinær Generalforsamling angående Udvidelse af Forsamlingshuset. Det vedtoges at udvide Forsamlingshuset, efter en nærmere udarbejdet Plan. Ved Afstemningen stemte 9 for Udvidelsen, 4 Stemmesedler var blanke.   1929 - Generalforsamling d. 20 Juni - Det vedtoges at Forsamlingshuset skal omtækkes samtidig med den forstående Udvidelse. Taget skal være røde Asbestplader. Der nedsattes et Byggeudvalg bestående af P.Egholm og N. Korsgaard til sammen med Bestyrelsen at foretage det videre fornødne.   1929 - Den 20 September holdtes møde for Bestyrelsen og Byggeudvalget. Det vedtoges at skikke Henvendelse til Murer Kr. Toft og Tømrer Knud Dahl om Udførelsen af Arvejdet ved Tilbygningen til Forsamlingshuset. Arbejdet udføres på Timeløn og så hurtigt som muligt.   1930 - Generalforsamling d. 14 April - Det vedtoges at ændre Betalingen for Gymnastikken således, at hele Skolen og Skytteforeningen hver betaler 60 Kr. årlig.   1930 - Bestyrelsesmøde afholdt 1ste Maj - Det vedtoges at holde Ekstra Generalforsamling d. 13 Maj, for at forhandle om Forsamlingshusets Fremtid, - eventuel Nybygning.   1930 - Generalforsamling d. 13 Maj - Det vedtogesat afholde ekstra Generalforsamling senere. - Forslaget om Nybygning forkastedes.   1930 - Besturelsesmøde d. 3 Juli 1930 - Det vedtoges at gøre Huset forsvarlig istand, såvel ud- som indvendig. Der sluttedes akkord med Kristian Sørensen om at tjære og tætte Huset for 30 Kroner  + 5 Kroner, hvis Huset bliver tæt. Sydsiden skal tjære 2 Gange. - hermed ses, at planerne om en tilbygning til forsamlingshuset og nyt tag ikke er blevet udført - sikkert på grund af for store omkostninger. I stedet har man nu akkorderet med "Krølle" om at tjære taget godt, så det muligvis bliver tæt.   1930 - Bestyrelsesmøde 30 Oktober - Det vedtoges at afholde Høstfest torsdag den 13 November. Oplæsning af Lærere Jensen i Jørsby - Selskabelighed. - Grunden til at vi ikke afholder Høstfest før er, at Harald Thøgersen har lejet Forsamlingshuset på Grund af Ildebrand og først nu er flyttet ud. - Harald Thøgersens bygninger på nuv. Rolighedsstræde var brændt ned til grunden. Det var de oprindelig bygningerne til den gamle gård matr. nr. 5, der noget længere tilbage i tiden var blevet flyttet længere mod vest (Johs. Filtenborgs gård). Harald Thøgersen havde lejet forsamlingshuset til beboelse for sig og familie indtil de kunne flytte ind i de nyopførte bygninger.   1931 - Bestyrelsesmøde 20 Januar 1931 - Da Maren Pedersen har frasagt sig Bestillingen i Forsamlingshuset vedtoges det at antage Smed Poul Baks Hustru, således at hun og Maren er fælles om alt. Det vedtoges at yde Maren Pedersen en Anerkendelse i Form af en mindre Gave, for lang og tro Tjeneste i Forsamlingshuset i 25 År.   1931 - Bestyrelsesmøde - Det vedtoges at lade Skytte og Gymnastikforeningen betale 30 Kr. for Gymnastikken i Sommer. Endvidere vedtoges det at afholde Høstfest torsdag og fredag den 24 og 25 September, som foregår på sædvanlig Måde, med oplæsning (af Lærer Jensen Jørsby) og Selskabelighed. Det vetoges at købe 30 Par Kopper og en Del Theskeer. Der opkræves 2½ Krone pr. Par til Høstfesten 1½ Kr. for en Herre og 1 Kr. for en Dame.   1932 - Bestyrelsesmøde 2 April 19342 - Det vedtoges at de gamle Gymnaster betaler 35 Kr. for Gymnastikken i Vinter og de unge 50 Kr.   1932 Generalforsamling d. 8 April 1932 - Det vedtoges, med 13 Stemmer for og 2 imod, at bygge ca. 8 Alen til Forsamlingshuset. Ekstra Generalforsamling til Vedtagelse eller Forkastelse af samme afholdes Fredag d. 22 April. - tilbygningsplanerne er nu atter sat på dagsordenen.   1932 -Torsdag d. 21 April 1932 afholdtes ekstraordinær Generalforsamling. Det vedtoges at bygge ca. 8 Alen til Forsamlingshuset.Til at ordne det fornødne i den Anledning sammen med Bestyrelsen valgtes et Byggeudvalg. Hertil valgtes N.P.Larsen og Kristen Toft.   1932 - Den 26 April afholdtes Bestyrelses og Byggeudvalgsmøde hos Andreas Madsen, man drøftede den vedtagne Udvidelse af Forsamlingshuset, og det vedtoges forinden andet foretages at søge Arbejdet udført ved Byens Håndværkere.   1932 -Torsdag d. 3 Maj 1932 afholdtes Bestyrelsesmøde i Sdr. Draaby Forsamlingshus. Tømrer og Snedkerarbejdet ved Tilbygningen blev overdraget til Peter Have og Lars Peter Kjældgaard for 268 Kroner. Murerarbejdet blev overdraget til Hans Nielsen for 210 Kroner. Byggeudvalget der består af N.P.Larsen og Kristen Toft blev supleret med Andreas Madsen. - Snedkerarbejdet er med Tillæg af Materialer.   1932 - Den 20 November 1932 afholdtes Bazar til Fordel for Forsamlingshuset. Bazaren var i alle Måder vellykket og gav et Nettooverskud på 1088 Kr. 33 Øre.   1932 - Den 8 December 1932 Bestyrelsesmøde. - Det vedtoges at købe en brugt Kakkelovn af Aas Andersen til Opstilling i Forsamlingshuset. Prisen er ca. 100 Kr.   1933 - Den 17 Januar Bestyrelsesmøde. - Det vedtoges at Husmandsforeningen betaler 25 Kr. (30 Kr., hvis der skal være Dans bagefter) for benyttelse af Huset til Dilletant, under Forudsætning at den betaler sin gamle Gæld, som er 36 Kroner. - Endvidere vedtoges det sammen med Ungdomsforeningen at afholde fire Foredrag, hvortil der sælges Kort a' 1 Krone.   1933 - Den 28 Marts holdtes Foredrag i Forsamlingshuset, Provst Ganes Hansen talte.- Derefter afholdtes Generalforsamling. - Der førtes nogen Forhandling, hvorvidt International Forening for Bibelstudium vedblivende kunde få overladt Forsamlingshuset. Det vedtoges dog at lade dem afbenytte Forsamlingshuset som hidtil. - For Leje af Forsamlingshuset fastsattes følgende Takster; - Lille Sal 4 Kr., med Lys og Varm 6 Kr.- Store Sal 8 Kr., med Lys og Varme 10 Kr. - Selskabelighed uden Dans 12 Kr. - Bal til Kl. 3 20 Kr., efter Kl. 3  25 Kr.   1934 - Den 27 Marts afholdtes Møde i Forsamlingshuset, Højskolelærer Rasmus Jensen fra Galtrup talte. Derefter var der fælles Kaffebord og Generalforsamling. - Det vedtoges at Aktionærernes Hustruer har Stemmeret ved Generalforsamlingerne.   1934 - Den 6 Juni 1934 Bestyrelsesmøde. - Det vedtoges at lægge Opgangen til Loftet ind i Salen, samt lægge Gangen til Køkkenet. Dette Arbejde og forskellige andre Småting overlodes til Kristian Pedersen og Søren Kibsgaard. - oprindelig var køkkenet i den lille sal delt i to: - indgang fra gavlen med forgang og opgang til garderoben på loftet - samt køkken med komfur m.m.   1935 - Den 11 April 1935 Generalforsamling. - Det vedtoges, at hvem der lejer Huset fremtidig betaler Ildebrændsel.   1935 - Den 13 Juni 1935 Bestyrelsesmøde - Det vedtoges at antage en ny Rengørings og Opvartningskone fra 1ste Juli. Lønnen sættes til 100 Kr. årlig, alt iberegnet. - Det vedtoges, at dem der lejer Huset og ikke afbenytter den af Huset antagne Kone, betaler 5 Kr. ekstra for Rengøring. - Maren Jakobsen udbetales Løn til 1ste Juli.   1935 - Den 6 Juli 1935 Bestyrelsesmøde. - Mariane Bak Rumph er nu antaget som Rengøringskone i Forsamlingshuset fra 1ste Juli. - I Anledning af, at Kirstine Sunds Dødsbo har lejet Huset i 2 Dage til Afholdelse af Auktion, vedtoges det at tage 25 Kr. hver Dag.   1935 - Den 15 September Bestyrelsesmøde - Det vedtoges at afholde Høstfest Fredag d. 27 September, med Foredrag af Pastor Nielsen og Oplæsning af Lærer Jensen Jørsby. For Udgifterne erlægges 1 Kr. for hver Deltager.   1935 -Den 12 December Bestyrelsesmøde. - Det vedtoges at afholde Juletræ 5. Juledag, på sædvanlig Måde. - Det vedtoges endvidere at give Lærer Jensen Jørsby 20 Kroner i Julegave, for de mange gratis Oplæsninger.   1936 - Den 24 Marts Generalforsamling - Det vedtoges, at hvem der fremtidig lejer Forsamlingshuset til Sammenkomster ikke selv skal tillægge Ildebrændsel, men betaler det sammen med Huslejen. - Endvidere vedtoges at Bestyrelsen skal revidere Lovene inden næste Generalforsamling.   1936 - Den 15 April Bestyrelsesmøde. - Ifølge Generalforsamlingens Beslutning, at Huset selv skal tillægge Ildebrændsel, vedtoges at forhøje Taksterne for Baller og Begravelser med 5 Kroner. Taksterne er herefter således: - Begravelser 15 Kr. - Bal til Kl. 3, 25 Kr. Efter Kl. 3, 30 Kr. - Leje af den Lille Sal 6 Kr. med Lys og Varme, uden Varme 5 Kr., uden Varme og Lys 4 Kr. - Leje af den Store Sal til Møder 12 Kr. - Kristen Hansen valgtes til Opsynsmand ved Forsamlingshuset for et År.   1937 - Her starter en ny "Forhandlingsbog for Sdr. Draaby Forsamlingshus".   1937 - Den 9 April 1937 afholdtes Generalforsamling. - De gamle Love vedtoges med en enkelt Ændring, således som de nu vil blive indført i denne Bog.   1937 - Den 19 April Bestyrelsesmøde. - Ejner Tovdal og Mikkel Arentsen valgtes til at føre Opsyn med Forsamlingshuset.   1937 - Den 11 Maj Bestyrelsesmøde - Huslejen for Biografforestillinger sættes til 15 Kr. fra Maj og til November, og 20 Kr. den øvrige Tid. - Husflidsforeningen skal have Huset gratis til Udstilling.   1938 - Den 25 Februar Bestyrelsesmøde - Det vedtoges at forsøge på at få Overlæge Nordentoft til at holde Foredrag.   1938 - Den 12 December 1938 Bestyrelsesmøde - Det vedtoges at afholde Juletræ 4de Juledag på sædvanlig Måde. - Til at samle Penge ind til Juletræet valgtes P.C.Brusgaard, den øvrige Bestyrelse skaffer Træet.   1941 - Den 17-2-1941 Bestyrelsesmøde - Det vetoges at holde Fastelavnsfest Mandag d. 24.   1941 - Den 18 Marts 1941 Generalforsamling. - Et Forslag om, at Generalforsamlingen skulde tage Bestemmelse om, hvorvidt Søndagsskolen fremtidigt skulde betale Husleje, når den benytter Forsamlingshuset, blev afgjort derhen, at Bestyrelsen skulde være bemyndiget til at træffe Afgørelse i denne Sag. - Det godkendtes, at Bestyrelsen afslutter Købet af c. 640 kv.Alen Jord, som tilhører Skrædder Dahl.   1943 - 26-7-1943 Bestyrelsesmøde - Til Rengøring af Forsamlingshuset antoges Fru Kirstine Madsen fra 1ste August til en årlig Løn af 120 Kr. + 15 Kr. til Hovedrengøring.   1944 - Den 14 April 1944 Generalforsamling - Lærer Pedersen Ejerslev holdt et udmærket Foredrag og viste Lysbilleder.   1945 - Den 9-12-1945 Bestyrelsesmøde - Til Rengøring bevilgedes 100 Kr. ekstra om Året sålænge der spilles Badminton.   1946 - Generalforsamling afholdt 23-4-1945 - Angående Udvidelse henstilles til Bestyrelsen at lade udarbejde en Plan over dette. - nye planer om tilbygning m.m.   1946 - Den 20-6-1946 Bestyrelsesmøde. - Det vedtoges at lade Tømrer Holm giveet Overslag over Tilbygning.   1947 - Generalforsamling 28-4-1947 - Det vedtoges at tilbygge og indlægge W.C.   1947 - Bestyrelsesmøde 10-5-1947 - Det vedtoges at lade Huset reparere udvendig og installere Toilet på Loftet og lade Hækken tag op og lægge Drænledning på begge Sider af Huset. - tilbygningsplanerne var nok for dyre, man "nøjedes" med at indrette toilet med træk og slip i garderoben på loftet.   1948 - Bestyrelsesmøde 16-2-1948 - På Grund af de ekstra Udgifter vedtoges at låne 1200 Kr.   - Samtidig vedtoges at forhøje Brandforsikringen til 25.000 Kr.   1949 - Bestyrelsesmøde 5-2-1949 - Det vedtoges at få Ernst Damgaard i Forsamlingshuset med Film.   1949 - Bestyrelsesmøde 18-6-1949 - Huslejen til Rejsefilm fastsattes til 40 Kr. for 2 Gange Film, - dog kunde 36 Kr. antages, såfremt der ikke blev anden udvej. - Det vedtoges, at der skulle ydes 5 Kr. for at sælge Is i Forsamlingshuset nævnte Aftener.   1950 - Generalforsamling 25-3-1950 - Ejnar Tovdal oplæste sit Regnskab, som godkendtes.     1951 - Generalforsamling 29-3-1951 - Et Forslag fra Bestyrelsen om Tilbygning var til Behandling. Et Overslag samt Tegninger fra Tømrer Holm var ligeledes fremlagt. Overslaget lød på 34.000 Kr., var ikke Forsamlingens Ønske, da det var for mange Penge. Af samme Grund blev det ikke sat under Afstemning og midlertidig henlagt. - nye planer om en større tilbygning m.m.   1952 - Bestyrelsesmøde 5-3-1952 - Det vedtoges at holde Generalforsamling med Bal den 29 Marts.   1952 - Generalforsamling 29-3-1952 - Det vedtoges med 25 stemmer mod 12 at tegne ny aktiekapital til en byggefond. Det tegnede beløb kan indbetales kontant eller i 5 rater, en gang årlig. Forpligtigelsen bortfalder ved fraflytning eller ved død.   1952 - Bestyrelsesmøde 11august 1952 - Det vedtoges at tegne nye aktier til en byggefond og bestyrelsen skulle dele turen blandt sognets beboere. Det tegnede beløb skal indfries en gang årlig og senest den 1. april.   1953 - Bestyrelsesmøde 15.januar 1953 - Det vedtoges at afholde ekstra generalforsamling angående nybygning, samt valg af 4 medlemmer til byggeudvalget.   1953 - Ekstra Generalforsamling 24 januar 1953. - Der valgtes 4 medlemmer til byggeudvalget, Anders Mark, Thomas Filtenborg, Hans Rolighed, Poul Nielsen, med suppleanter Holger Lilleris og Arne Christensen. Byggeudvalget og bestyrelsen skal arbejde sammen for at få en plan over nybygningen.   1953 - Byggeudvalgsmøde 23. februar 1953 - Byggeudvalget og bestyrelsen har enstemmigt godkendt tømrer Holms tegning til nybygning og ønsker generalforsamlingens godkendelse heraf.   1953 - 10 marts 1953 - Den ordinære generalforsamling er udsat indtil videre, da man formoder tilsagn om statslån, således at de kunne behandles samtidig.   1953 - Generalforsamling 12-11-1953 - Det vedtoges at opføre en ny tilbygning til forsamlingshuset med 52 stemmer for og 12 imod.   1954 - Byggeudvalgsmøde - Til at udføre arbejdet ved nybygning antoges Murer Kr. Madsen og Tømrer Harald Holm, til en pris a' 32.000 Kr. med tillæg af materialer, dog undtages udgravning og kørsel af sand og grus og dræning.   1954 - Bestyrelsesmøde 19 juni 1954 sammen med byggeudvalget. - Det vedtoges at holde bazar i løbet af efteråret.   1954 - Bestyrelsesmøde 2-10-1954 - Nye takster vedtoges: - Bal 70 kr. - Kaffegilde, uden dans 50 kr. , med dans 70 kr. - Bryllup og Sølvbryllup 115 kr. - dagen før 25 kr. - Møde og Foredrag 25 kr. , lille sal 20 kr. - Kommunen lille sal 25 kr. - Begravelse 50 kr. - Gymnastik ½årlig 100 kr. - Biograf 1 gang 24 kr. , 2 gange 36 kr. - Det vedtoges at holde bazar i november måned.   1954 - Møde afholdt på afholdshjemmet 8-11-54 sammen med bazarudvalget, hvor de endelige rammer for bazaren den 27 og 28 november fastlagdes. - Det vedtoges at holde Indvielsesfest den 17-11-1954.   1955 - Bestyrelsesmøde 11-2-1955 - Det vedtoges at afholde andespil sammen med generalforsamlingen først i marts. - Endvidere vedtoges at idrætsforeningen fik huset gratis til fastelavnsfest for børnene.   1955 - Generalforsamling 9-3-1955 - Som revisor valgtes lærer Mathiasen istedetfor lærerThomsen, som er afgået ved døden. - Et forslag om kortspil i forsamlingshuset blev forkastet af generalforsamlingen. - Det vedtoges, at nye aktier der tegnes herefter skal være på mindst 50 kr.at betale kontant, eller i 5 årlige rater a' 10 kr. - Efter generalforsamlingen var der lotterispil, og senere ved kaffebordet underholdning ved pastor Nielsen.   1955 - Bestyrelsesmøde 7-12-1955 - Der var kommen en regning fra arkitekt Sejersen på 1750 kr. for tegning m.m. ved ombygning. Det bestemtes at prøve at tale med ham om nedsættelse af beløbet. - Endvidere bestemtes at holde juletræ som sædvanlig.   1956 - Bestyrelsesmøde 9-3-1955 - Det vedtoges at tage leje af borde og bænke fra forsamlingshuset: - 1 kr. for et bord, og 50 ører for en bænk, og hvis de beholdes mere end 2 dage betales yderligere 50 øre for et bord og 25 øre for en bænk pr. dag.   1956 - Generalforsamling 23-3-1956 - Generalforsamlingen vedtog at prøve på at få firmaet, der har leveret vinylgulvene i køkkenet og kaffesalen, til at betale for at få gulvene lagt om og isoleret, så de kan holdes tørre, - eventuelt ved sagsanlæg.   1957 - Bestyrelsesmøde afholdt 9-9-1957 - Der blev talt om ventilation, og der skulle indhentes tilbud.   1957 - Bestyrelsesmøde 13-9-1957 - Det blev bestem at forsamlingshuset skulle have en ny kakkelovn så hurtig som mulig.   1957 - Bestyrelsesmøde 11 decbr. 1957 - Det vedtoges at afholde juletræsfest 4. juledag. - Der er ophængt en ventilator midlertidig for at se, om den kan tage fugten fra gulvene fra lille sal og køkkenet. - Det vedtoges at pasning af forsamlingshuset skulle til licitation til 1 oktober 1958.   1958 - Bestyrelsesmøde 26 febr. 1958 - Det vedtoges at lade den store sal male. Arbejdet overdroges Kr. Degn og Peder Madsen til en pris af 515 kr. med tillæg af materialer.   1958 - Bestyrelsesmøde 28 febr. 1958 - Det vedtoges at låne et Fjernsyn og fremvise "Kvit og Dobbelt", og bagefter lotterispil til fordel for forsamlingshuset.   1958 - Bestyrelsesmøde 23-9-1958 - Der vedtoges følgende regler angående pasning og rengøring af forsamlingshuset, - hvori er indbefattet renholdelse af store sal, kaffestue, køkken, kældre, V.C. samt at rense for ukrudt udenfor og rundt om huset, samt husets private fyring. - Prisen pr. år 785 kr., deri er indbefattet rengøringsmidler og gulvklude samt hovedrengøring. Håndklæder og viskestykker skal altid være disponible - Følgende gælder fra og med 1-10-1958.   1959 - Generalforsamling 14-4-1959 - Det vedtoges at brække gulvet op i den lille sal og lægge klinker under, om fugtigheden kunde forsvinde.   1960 - Bestyrelsesmøde 5-4-1960 - Det vedtoges at Badmintonklubben skulle give 200 kr. for leje af forsamlingshuset om vinteren.   1960 - Bestyrelsesmøde 7-12-1960 - Det vedtoges at holde juletræ i forsamlingshuset 4de juledag. Poser til børn købes hos købm. Christoffersen, sodavand og pynt til træet i brugsforeningen. Georg Josefsen skaffer træet.   1961 - Bestyrelsesmøde 12-9-1961 - Det vedtoges af afholde høstfest 28-9 og til underholdning var det meningen at Alfred Haaning skulle underholde med "Den nysgerige Mikrofon"og der skulle sluttes med dans. den 29de skulle børnene have høstfest.